अद्ययावत बातम्या
Revenue & Sales Information for Month August - 2019
जुलै - 2019 साठी महसूल व विक्रीची माहिती
Revenue and Sales Information for Month Jun - 2019
Revenue & Sales Information for Month May - 2019
लिपिक - टंकलेखक (मूफसल) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.0219 रोजीची (दि.01.01.2018 ते दि.31.12.2018) तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता यादी
लिपिक - टंकलेखक (बृहन्मुंबई) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.0219 रोजीची (दि.01.01.2018 ते दि.31.12.2018) तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता यादी
लघुलेखक (उ. श्रे.), लघुलेखक (नि. श्रे.), लघुटंकलेखक व टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.0219 रोजीची (दि.01.01.2018 ते दि.31.12.2018) तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता यादी
टिपण्णी सहाय्यक वरिष्ठ लिपिक लेखापाल (मूफसल) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.0219 रोजीची (दि.01.01.2018 ते दि.31.12.2018) तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता यादी
कार्यालय अधीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.0219 रोजीची (दि.01.01.2018 ते दि.31.12.2018) तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता यादी
Revenue & Sales Information for Month April - 2019
दुय्यम निरीक्षक संवर्गाची दि.01.01.2018 व दि.01.01.2019 रोजीची सर्वसमावेशक पंचावार्षिक तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अनुकंपा तत्वावर लिपिक-टंकलेखक पदाकरिता प्रतिक्षाधिन असलेल्या उमेदवाराची प्रमाणित प्रतिक्षासुची - दि.14/02/2019
Revenue and Sales Information 2018-19
माहे मे, 2019 अखेर बदलीस नियत असलेल्या पात्र दुय्यम निरीक्षकांची यादी व रिक्त पदांचा तपशील .
शुध्दीपत्रक - भारतीय अन्न सुरक्षा व प्रमाणक प्राधिकरण (FSSAI) यांच्या दि.१९ मार्च २०१८ रोजीच्या अधिसुचनेन्वये मद्यांच्या लेबलवर छापावयाच्या मजकुराबाबत.
परिपत्रक - भारतीय अन्न सुरक्षा व प्रमाणक प्राधिकरण (FSSAI) यांच्या दि.१९ मार्च २०१८ रोजीच्या अधिसुचनेन्वये मद्यांच्या लेबलवर छापावयाच्या मजकुराबाबत.
लिपिक-टंकलेखक (मुफसल) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी
लिपिक-टंकलेखक (बृहन्मुंबई) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी
लघुलेखक (उ. श्रे.) / लघुलेखक (नि. श्रे.) / लघुटंकलेखक व टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी.
टिपण्णी सहाय्यक वरिष्ठ लिपिक लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी
कार्यालय अधीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील जवान व जवान-नि-वाहनचालक संवर्गाची प्रमाणित अनुकंपा प्रतिक्षासुची
दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क या पदाकरिता शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी अपुर्ण कागदपत्रे असलेल्या उमेदवारांची यादी
Revenue and sales information of Financial Year 2017-18 and 20 16-17
शुध्दीपत्रक -श्री अरविंद सदाशिव डिगे,जवान आणि वाहनचालक यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अनुकंपा तत्वावर लिपिक-टंकलेखक पदाकरिता प्रतिक्षाधीन असलेल्या उमेदवारांची प्रमाणित प्रतिक्षासुची
SI vacant post up to march 2018
SI DUE TRANSFER - 2018
CLERICAL VACANT POST
लिपिक-टंकलेखक (मुफसल) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01-01-2017 ची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
लिपिक-टंकलेखक (बृहन्मुंबई) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01-01-2017 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
लघुलेखक (उ. श्रे.) लघुलेखक (नि. श्रे.) लघुटंकलेखक व टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01-01-2017 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
टिपण्णी सहाय्यक वरिष्ठ लिपिक लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01-01-2017 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
कार्यालय अधीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01.01.2017 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
test
यादी 3 - नाताळ व नवीन वर्षानिमित्त विशेष कार्यक्रमासाठी तात्पुरती अनुज्ञप्ती मंजूरीची यादी
यादी 2 - नाताळ व नवीन वर्षानिमित्त विशेष कार्यक्रमासाठी तात्पुरती अनुज्ञप्ती मंजूरीची यादी.
नाताळ व नवीन वर्षानिमित्त विशेष कार्यक्रमासाठी तात्पुरती अनुज्ञप्ती मंजूरीची यादी.
जवान संवर्गीय दि 01-01-2016 ची अंतिम जेष्ठता यादी शुध्दीपत्रक
आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क महाराष्ट राज्य मुंबई कार्यालय यांची सामायिक अनुकंपा जवान उमेदवारांची प्रतिक्षासुची
परिपत्रक - जवान संवर्गीय दि 01.01.2016 ची अंतिम जेष्ठता यादी
जवान संवर्गीय दि 01-01-2016 ची अंतिम जेष्ठता यादी
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील ऑनलाइन सेवा इंग्रजी
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील ऑनलाइन सेवा अनिवार्य करणेसंदर्भात
शासकीय जमा लेखांकन प्रणाली (GRAS)
चपराशी गट-ड अनुकंपा नियुक्ती
जवान संवर्गीय कर्मचाऱ्यांची दि. 01.01.2016 रोजीची राज्यस्तरीय तात्पुरती सामाईक सेवाजेष्ठता यादी - परिपत्रक
जवान संवर्गीय कर्मचाऱ्यांची दि. 01.01.2016 रोजीची राज्यस्तरीय तात्पुरती सामाईक सेवाजेष्ठता यादी
अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवापूस्तके अद्यावत करण्याबाबत परिपत्रक
वैद्यकिय बिलाच्या प्रतिपुर्तीबाबत परिपत्रक
जवान अनुकंपा प्रतिक्षा सूची
अनुकंपा प्रतिक्षा यादी
test