अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास

क्रमांकदस्तऐवज नावदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 NDPS कायदा, 1985 अंतर्गत जप्त अंमली मुद्देमालाची विल्हेवाट लावण्याकरिता समिती व कार्यपध्दती अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास 23-03-2023 2.71 Click here to Download PDF
2 NDPS कायदा 1985 मधील प्रमुख तरतुदी व कायद्याची अंमलबजावणी करताना घ्यावयाची दक्षता अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास 03-12-2021 1.85 Click here to Download PDF
3 हातभट्टी, परराज्यातुन येणारे मद्य, बनावट मद्य, कर चुकविलेले मद्य इ. प्रकारच्या अवैध मद्य धंद्यावर पाळत ठेवून कठोर कारवाई करण्याबाबत. अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास 19-07-2021 0.80 Click here to Download PDF
4 मोबाईल ॲपचा वापर करून परिवहन पास वरील QR Code स्कॉन करून पडताळणी करणेबाबत अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास 16-04-2021 0.75 Click here to Download PDF
5 विभागातील अधिकाऱ्यांची कार्यालये व अनुज्ञप्तींची ठिकाणे Geo Tagging करणेबाबत अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास 16-04-2021 2.15 Click here to Download PDF
1234567