अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास

क्रमांकदस्तऐवज नावदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 NDPS कायदा 1985 मधील प्रमुख तरतुदी व कायद्याची अंमलबजावणी करताना घ्यावयाची दक्षता अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास 03-12-2021 1.85 Click here to Download PDF
2 हातभट्टी, परराज्यातुन येणारे मद्य, बनावट मद्य, कर चुकविलेले मद्य इ. प्रकारच्या अवैध मद्य धंद्यावर पाळत ठेवून कठोर कारवाई करण्याबाबत. अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास 19-07-2021 0.80 Click here to Download PDF
3 विभागातील अधिकाऱ्यांची कार्यालये व अनुज्ञप्तींची ठिकाणे Geo Tagging करणेबाबत अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास 16-04-2021 2.15 Click here to Download PDF
4 गुन्हयाच्या तपासकामी कार्यक्षेत्राबाहेर परराज्यात जाताना घ्यावयाच्या परवानगी व दक्षतेबाबत अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास 08-01-2021 0.90 Click here to Download PDF
5 अवैध मद्य निर्मिती व विक्री धंदयावर कारवाई करणेबाबत/ विषारी दारुच्या सेवनाने होणाऱ्या दुर्घटना टाळणेबाबत अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास 08-09-2020 4.86 Click here to Download PDF
12345