लेखा व लेखापरिक्षण

क्रमांकदस्तऐवज नावदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 सुधारीत वाहतूक भत्त्याच्या (T.A) दरानुसार पर्यवेक्षण शुल्काची वसूली करणेबाबत लेखा व लेखापरिक्षण 06-09-2022 4.74 Click here to Download PDF
2 महागाई भत्याचा सुधारीत दर 34 % नूसार पर्यवेक्षण शुल्काची वसूली करणेबाबत लेखा व लेखापरिक्षण 06-09-2022 4.58 Click here to Download PDF
3 महागाई भत्याचा सुधारीत दर 31 % नूसार पर्यवेक्षण शुल्काची वसूली करणेबाबत लेखा व लेखापरिक्षण 06-09-2022 4.56 Click here to Download PDF
4 महागाई भत्याचा सुधारीत दर 28 % नूसार पर्यवेक्षण शुल्काची वसूली करणेबाबत लेखा व लेखापरिक्षण 31-12-2021 4.41 Click here to Download PDF
5 निवृत्ती वेतन वर्गणी मूळ वेतन अधिक महागाई भत्त्यावर 14 % नुसार वसूल करणेबाबत लेखा व लेखापरिक्षण 31-12-2021 4.33 Click here to Download PDF
1234