प्रशासन व आस्थापना

क्रमांकदस्तऐवज नावदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 अनुकंपा प्रतिक्षा यादी प्रशासन व आस्थापना 17-10-2016 0.40 Click here to Download PDF
2 कार्यालयीन उपस्थितीबाबत प्रशासन व आस्थापना 12-05-2016 0.08 Click here to Download PDF
3 रजा मंजूरीबाबत प्रशासन व आस्थापना 02-02-2016 0.23 Click here to Download PDF
4 संगणकीकरण प्रशासन व आस्थापना 22-12-2015 0.20 Click here to Download PDF
5 कार्यालयाीन कामकाज पद्धती प्रशासन व आस्थापना 26-10-2015 0.14 Click here to Download PDF
1234