सांख्यीकी व संगणकीकरण

क्रमांकदस्तऐवज नावदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 Revenue Target & Achievement (2017-18 to 2021-22) सांख्यीकी व संगणकीकरण 14-11-2022 0.19 Click here to Download PDF
2 Districtwise Sales Report (2017-18 to 2021-22) सांख्यीकी व संगणकीकरण 14-11-2022 0.46 Click here to Download PDF
3 Districtwise Sales Report (2011-12 to 2016-17) सांख्यीकी व संगणकीकरण 14-11-2022 0.47 Click here to Download PDF
4 Thorough Transport Pass सांख्यीकी व संगणकीकरण 06-04-2022 2.83 Click here to Download PDF
5 सेवा ऑनलाईन करून कालावधी निश्चित करणेबाबत सांख्यीकी व संगणकीकरण 30-10-2017 1.21 Click here to Download PDF
12