ठोक व किरकोळ विक्री अनुज्ञप्तीविषयक धोरण

क्रमांकदस्तऐवज नावदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 किरकोळ मद्यविक्री अनुज्ञप्तीमध्ये एक दिवशीय मद्यसेवन परवान्यावरच मद्यविक्री होण्यासाठी कायमस्वरूपी फलक लावणेबाबत ठोक व किरकोळ विक्री अनुज्ञप्तीविषयक धोरण 29-06-2016 1.86 Click here to Download PDF
2 विदेशी मद्याच्या बाटल्या फोडण्याबाबत ठोक व किरकोळ विक्री अनुज्ञप्तीविषयक धोरण 22-01-2016 0.25 Click here to Download PDF
3 अनुज्ञप्ती निरीक्षणे वारंवारीता ठोक व किरकोळ विक्री अनुज्ञप्तीविषयक धोरण 07-01-2016 1.60 Click here to Download PDF
4 नुतनीकरण्र डीएस-5 ऑईल कंपन्याबाबत ठोक व किरकोळ विक्री अनुज्ञप्तीविषयक धोरण 21-12-2015 0.09 Click here to Download PDF
5 ताडी धोरण 2015-16 ठोक व किरकोळ विक्री अनुज्ञप्तीविषयक धोरण 26-08-2015 0.27 Click here to Download PDF
12345678910...