संपर्क महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क
महाराष्ट्र शासन
भारत सरकार

सेवेचा अधिकार

क्रमांक दस्तऐवज नाव दिनांक आकार (MB) डाऊनलोड
1 Right to Service 2015- State Excise Department Services Notification 11-09-2019 31-07-2019 1.35 Click here to Download PDF
2 Right to Service 2015- State Excise Department Services Notification 31-07-2019 0.36 Click here to Download PDF
3 Right to Service 2015-State Excise Department 06-03-2019 0.32 Click here to Download PDF
4 सेवा ऑनलाईन करून कालावधी निश्चित करणेबाबत 30-10-2017 1.21 Click here to Download PDF
5 राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील ऑनलाइन सेवा अनिवार्य करणेसंदर्भात 11-10-2017 0.52 Click here to Download PDF