संपर्क महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क
महाराष्ट्र शासन
भारत सरकार

हिंगोली

.

क्र.

कार्यक्षेत्र

पदनाम

मुख्यालय

कार्यक्षेत्र

1

निरीक्षक हिंगोली विभाग

हिंगोली

तालुका हिंगोली, तालुका कळमनुरी, तालुका सेनगांव, तालुका वसमत, तालुका औंढा नागनाथ

 

दुय्यम निरीक्षक हिंगोली

हिंगोली

तालुका हिंगोली, तालुका कळमनुरी, तालुका सेनगांव

 

दुय्यम निरीक्षक वसमत

वसमत

तालुका वसमत, तालुका औंढा नागनाथ