नांदेड

       अ. क्र.

कार्यक्षेत्र

पदनाम

मुख्यालय

कार्यक्षेत्र

1

निरिक्षक नांदेड

नांदेड

नांदेड तालुका व शहर

 

दुय्यम निरिक्षक नांदेड – अ

नांदेड

लिंबगांव पोलीस स्टेशन, भाग्यनगर पोलीस स्टेशन, सिडको ग्रामिण पोलीस स्टेशन

 

दुय्यम निरिक्षक नांदेड – ब

नांदेड

शिवाजी नगर पोलीस स्टेशन, वजीराबाद व इतवारा पोलीस स्टेशन

2

निरिक्षक किनवट

किनवट

तालुका किनवट, तालुका माहुर, तालुका हिमायतनगर, तालुका हदगांव, तालुका मुदखेड, तालुका अर्धापूर

 

दुय्यम निरिक्षक किनवट

किनवट

तालुका किनवट, तालुका माहुर, तालुका हिमायतनगर

 

दुय्यम निरिक्षक हदगांव

किनवट

तालुका हदगांव, तालुका मुदखेड, तालुका अर्धापूर

3

निरिक्षक देगलूर

देगलूर

तालुका कंधार, तालुका लोहा, तालुका मुखेड, तालुका देगलूर

 

दुय्यम निरिक्षक कंधार

देगलूर

तालुका कंधार, तालुका लोहा

 

दुय्यम निरिक्षक देगलूर

देगलूर

तालुका मुखेड, तालुका देगलूर

4

निरिक्षक बिलोली

बिलोली

तालुका भोकर, तालुका उमरी, तालुका धर्माबाद, तालुका बिलोली, तालुका नायगांव

 

दुय्यम निरिक्षक बिलोली - अ

बिलोली

तालुका बिलोली, तालुका नायगांव

 

दुय्यम निरिक्षक बिलोली - ब

बिलोली

तालुका भोकर, तालुका उमरी, तालुका धर्माबाद