बीड

.

क्र.

कार्यक्षेत्र

पदनाम

मुख्यालय

कार्यक्षेत्र

1

निरीक्षक बीड

बीड

बीड, गेवराई, आष्टी, पाटोदा, शिरुर

 

दुय्यम निरीक्षक

बीड

बीड

 

दुय्यम निरीक्षक

बीड

गेवराई, आष्टी, पाटोदा, शिरुर, बीड तालुक्यातील संपूर्ण नेकनूर पोलीस स्टेशन हद्द.

2

निरीक्षक अंबेजोगाई

अंबेजोगाई

अंबेजोगाई, परळी, केज, धारुर, वडवणी, माजलगांव.

 

दुय्यम निरीक्षक

अंबेजोगाई

अंबेजोगाई, परळी तालुके

 

दुय्यम निरीक्षक

अंबेजोगाई

अंबेजोगाई, परळी तालुके