यवतमाळ

.क्र.

कार्यक्षेत्र

पदनाम

मुख्यालय

कार्यक्षेत्र

1

निरीक्षक यवतमाळ

यवतमाळ

यवतमाळ शहर, यवतमाळ ग्रामीण, कळंब, बाभुळगांव, नेर तालुके

 

दुय्यम निरीक्षक - 1

यवतमाळ

यवतमाळ शहर

 

दुय्यम निरीक्षक - 2

यवतमाळ

यवतमाळ ग्रामीण, कळंब, बाभुळगांव, नेर तालुके

2

निरीक्षक पांढरकवडा

पांढरकवडा

पांढरकवडा, घाटंजी, राळेगांव, मारेगांव, वणी, झरी.जा.

 

दुय्यम निरीक्षक - 1

पांढरकवडा

पांढरकवडा, घाटंजी, राळेगांव तालुके

 

दुय्यम निरीक्षक – 2

वणी

मारेगांव, वणी, झरी.जा. तालुके

3

निरीक्षक पुसद

पुसद

पुसद, दिग्रस, आर्णी, महागांव, उमरखेड, दारव्हा

 

दुय्यम निरीक्षक-1

दारव्हा

दारव्हा, दिग्रस, आर्णी तालुके

 

दुय्यम निरीक्षक-2

पुसद

पुसद, महागांव, उमरखेड तालुके