अमरावती

.

क्र.

कार्यक्षेत्र

पदनाम

मुख्यालय

कार्यक्षेत्र

1

निरीक्षक अमरावती शहर

अमरावती

सिटी कोतवाली, गाडगेनगर, राजापेठ, खोलापूरीगेट, नागपूरीगेट, बडनेरा, फ्रेजरापूरा

 

दुय्यम निरीक्षक अमरावती शहर- 1

अमरावती

सिटी कोतवाली, गाडगेनगर

 

दुय्यम निरीक्षक अमरावती शहर-2

अमरावती

राजापेठ, खोलापूरीगेट, नागपूरीगेट, बडनेरा, फ्रेजरापूरा

2

निरीक्षक अचलपूर

अचलपूर

परतवाडा, धारणी, चिखलदरा, शिरजगांव, चांदूरबाजार, पथ्रोट, आसेगांव, दर्यापूर, अंजनगांवसूर्जी , येवदा, खोलापूर, वलगांव, खल्लार, रहीमापूर

 

दुय्यम निरीक्षक अचलपूर

अचलपूर

परतवाडा, धारणी, चिखलदरा, शिरजगांव, चांदुरबाजार, पथ्रोट, आसेगांव

 

दुय्यम निरीक्षक दर्यापूर

दर्यापूर

दर्यापूर, अंजनगांवसूर्जी, येवदा, खोलापूर, वलगांव, खल्लार, रहीमापूर

3

निरीक्षक मोर्शी

मोर्शी

शेंदरूजनाघाट, बेनोडा, मोर्शी, वरुड, शिरखेड, माहूली जहांगिर, नांदगांवपेठ, चांदुर रेल्वे, धामनगांव रेल्वे, कुऱ्हा, तिवसा, मंगरुळ दस्तगिर, तळेगांव दशासर, नांदगांव खंडेश्वर, लोणी

 

दुय्यम निरीक्षक मोर्शी

मोर्शी

शेंदूरजनाघाट, बेनोडा, मोर्शी, वरुड, शिरखेड, माहूली जहांगिर,नांदगांवपेठ

 

दुय्यम निरीक्षक चांदुर रेल्वे

चांदुर रेल्वे

चांदुर रेल्वे, धामनगांव रेल्वे, कुऱ्हा, तिवसा, मंगरुळ दस्तगिर, तळेगांव दशासर, नांदगांवखंडेश्वर, लोणी