नागपूर

.क्र.

कार्यक्षेत्र

पदनाम

मुख्यालय

कार्यक्षेत्र

1

‍निरिक्षक, "अे" विभाग

नागपूर

नागपूर शहर पोलीस स्टेशन (1) सिताबर्डी, (2) घंतोली, (3) प्रतापनगर, (4) वाडी, (5) अंबाझरी, (6) सोनेगाव

 

दुय्यम निरिक्षक अे - 1

वाडी

(1) सिताबर्डी, (2) घंतोली

 

दुय्यम निरिक्षक अे - 2

वाडी

(1) प्रतापनगर, (2) वाडी, (3) अंबाझरी, (4) सोनेगांव

           2

निरिक्षक, बी विभाग

नागपूर

नागपूर शहर पोलीस स्टेशन (1) तहसील (2) पाचपावली (3)अजनी, (4) सक्करदरा

 

दुय्यम निरिक्षक बी - 1

नागपूर

(1) तहसिल, (2) पांचपावली

 

दुय्यम निरिक्षक बी - 2

नागपूर

(1) अजनी, (2) सक्करदरा

           3

निरिक्षक, सी विभाग

नागपूर

नागपूर शहर पोलीस स्टेशन

(1) लकडगंज,(2) कळमना

(3) गणेशपेठ (4) कोतवाली (5) इमामवाडा

 

दुय्यम निरिक्षक सी - 1

नागपूर

(1) लकडगंज, (2) कळमना

 

दुय्यम निरिक्षक सी - 2

नागपूर

(1) गणेशपेठ, (2) कोतवाली,

(3) इमामवाडा

           4

निरिक्षक " डी " विभाग

कामठी

नागपूर शहर पोलीस स्टेशन

(1) गिट्टीखदान, (2) जरीपटका,

तालुक्यातील पोलीस स्टेशन

(3) कोराडी, (4) कामठी, (5) रामटेक, (6) देवलापार, (7) सदर

 

दुय्यम निरिक्षक डी - 1

कामठी

(1) सदर, (2) गिट्टीखदान, (3) जरीपटका

 

दुय्यम निरिक्षक डी - 2

कामठी

(1) कोराडी, (2) कामठी, (3) रामटेक, (4) देवलापार

            5

निरिक्षक, " ई " विभाग

सावनेर

तालुक्यातील पोलिस स्टेशन (1)कन्हान,(2) खापा, (3)पारशिवनी,(4) सावनेर, (5) खापरखेडा,(6) केळवद, (7) कळमेश्वर ,(8) कोंढाळी(9) काटोल,(10) जलालखेडा(11) नरखेड

 

दय्यम निरिक्षक " ई " - 1

पारशिवनी

(1) कन्हान, (2) खापा, (3) पारशिवनी,(4) सावनेर, (5) खापरखेडा,(6) केळवद

 

दुय्यम निरिक्षक " ई " - 2

काटोल

(1) कळमेश्वर , (2) कोंढाळी  (3) काटोल,(4) जलालखेडा,        (5) नरखेड

           6

निरिक्षक " एफ " विभाग

उमरेड

तालुक्यातील पोलीस स्टेशन     (1) मौदा, (2) वेलतूर, (3) कुही, (4) भिवापूर, (5) बेला, (6) उमरेड, (7) बुटीबोरी, (8) हिंगणा, (9) एम. आय. डी. सी.

 

दुय्यम निरिक्षक एफ - 1

मौदा

1) मौदा, (2) वेलतूर, (3) कुही, (4) भिवापूर, (5) बेला, (6) उमरेड

 

दुय्यम निरिक्षक एफ -‍ 2

हिंगणा

(1) बुटीबोरी, (2) हिंगणा, (3) एम. आय. डी. सी.