जळगांव

.क्र.

कार्यक्षेत्र

पदनाम

मुख्यालय

कार्यक्षेत्र

1

निरीक्षक जळगांव

जळगांव

जळगांव शहर व तालुका, चोपडा तालुका, धरणगांव तालुका, एरंडोल तालुका

 

दुय्यम निरीक्षक जळगांव

जळगांव

जळगांव शहर

 

दुय्यम निरीक्षक चोपडा

जळगांव

जळगांव तालुका, चोपडा तालुका, धरणगांव तालुका, एरंडोल तालुका

 

निरीक्षक यावल

यावल

रावेर तालुका, यावल तालुका, भुसावळ तालुका, मुक्ताईनगर तालुका

 

दुय्यम निरीक्षक यावल

यावल

रावेर तालुका, यावल तालुका

 

दुय्यम निरीक्षक भुसावळ

यावल

भुसावळ तालुका, मुक्ताईनगर तालुका

2

निरीक्षक पाचोरा

पाचोरा

चाळीसगांव तालुका, पाचोरा तालुका, अमळनेर तालुका, पारोळा तालुका, भडगांव तालुका, जामनेर तालुका, बोदवड तालुका

 

दुय्यम निरीक्षक पाचोरा

पाचोरा

पाचोरा तालुका, भडगांव तालुका, जामनेर तालुका, बोदवड तालुका

 

दुय्यम निरीक्षक अमळनेर

पाचोरा

अमळनेर तालुका, पारोळा तालुका, चाळीसगांव तालुका