धुळे

.क्र.

कार्यक्षेत्र

पदनाम

मुख्यालय

कार्यक्षेत्र

1

निरीक्षक धुळे शहर

धुळे

धुळे नगरपालिका क्षेत्र, साक्री

 

दुय्यम निरीक्षक धुळे शहर-अ

धुळे

धुळे शहर (देवपूर विभाग वगळून)

 

दुय्यम निरीक्षक धुळे शहर-ब

धुळे

देवपूर (धुळे शहर वगळून), साक्री

2

निरीक्षक धुळे ग्रामीण

शिरपूर

धुळे ग्रामीण तालुका, शिंदखेडा, शिरपूर

 

दुय्यम निरीक्षक धुळे ग्रामीण-अ

धुळे

धुळे ग्रामीण तालुका, नरडाणा पो.स्टे. हद्द

 

दुय्यम निरीक्षक धुळे ग्रामीण-ब

धुळे

शिंदखेडा, शिरपूर (नरडाणा पो.स्टे. हद्द वगळून