आरएस-4 (अ)

Back

13) आरएस-4 (अ)

शुध्द मद्यार्काच्या बाटल्या भरण्याकरिताची  अनुज्ञप्ती

नियम

मुंबई शुध्द मद्यार्क  नियमावली  1951

अर्जदार

आरएस-6 व आरएस-7 अनुज्ञप्तीधारक

अर्ज कोणाकडे करावा

जिल्हाधिकारी मार्फत संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

नियमावलीतील नियम  44 मधील तरतुदीनुसार असावा

अर्ज शुल्क

रु. 10/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

अग्नीशमन दलाचे प्रमाणपत्र

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

-----

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

योग्य जागा व साठवणूकीची चोख व्यवस्था आवश्यक