संपर्क महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क
महाराष्ट्र शासन
भारत सरकार

आरएस-2

Back

11) आरएस-2

औद्योगिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, औषधी  व वैद्यकीय पृथ:करण करण्याकरिता शुध्द मद्यार्काचा वापर करणे, बाळगण्याकरिताची अनुज्ञप्ती

नियम

मुंबई  शुध्द मद्यार्क नियमावली  1951

अर्जदार

कोणीही व्यक्ती

अर्ज कोणाकडे करावा

जिल्हाधिकारी मार्फत संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

नियमावलीतील नियम  4 मधील तरतुदीनुसार असावा

अर्ज शुल्क

रु. 10/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

शुध्द मद्यार्काचे वापराचे प्रयोजनाबाबत कागदोपत्री पुरावा, निश्चित जागा व त्याचा नकाशा

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

अग्नीशमन दलाचे प्रमाणपत्र, जिल्हा उद्योग विभागाचे‍ शिफारस पत्र

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

शुध्द मद्यार्क वापरण्याची क्षमता पडताळून घेणे आवश्यक आहे