पीएलएल

Back

23) पीएलएल

पेय मद्य निर्मितीकरिताची  अनुज्ञप्ती (भा.ब.वि.मद्य )

नियम

महाराष्ट्र मद्यार्क आसवन व पेय मद्य निर्मिती  नियमावली  1966

अर्जदार

नमुना "आय" व आरएस-2 अनुज्ञप्तीधारक

अर्ज कोणाकडे करावा

 महाराष्ट्र शासन मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

नमुना पी.एल.ए.

अर्ज शुल्क

रु. 500/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

नकाशा, साठवण टाक्या व पेय मद्य निर्मितीकरिता वापरण्यात येणारे इतर साहित्य यांची तपशीलवार  माहिती, निर्मितीची पुर्ण प्रक्रिया

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे व उद्योग विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

----