एम-4

Back

5) एम-4

मळी  आयात करण्याकरिताची  अनुज्ञप्ती

नियम

मुंबई मळी नियमावली 1955

अर्जदार

कोणीही व्यक्ती

अर्ज कोणाकडे करावा

जिल्हाधिकारी मार्फत संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

नियमावलीतील नियम  12 मधील तरतुदीनुसार असावा

अर्ज शुल्क

----

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

अर्जदाराची  अनुज्ञप्तीची  सविस्तर माहिती, मळीचे आवश्यक प्रमाण, ज्या घटकाकडून आयात करावयाचे आहे त्याचे नांव व पत्ता, आयातीचा मार्ग

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

अनुज्ञप्ती  एम-3 चा पुरावा आवश्यक

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

----