एमएफ-3

Back

9) एमएफ-3

मोहा फुले गोळा करण्याकरिता लागणारा परवाना

नियम

मुंबई  मोहा फुले नियमावली  1950

अर्जदार

कोणीही व्यक्ती

अर्ज कोणाकडे करावा

जिल्हाधिकारी मार्फत संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

नियमावलीतील नियम  9 मधील तरतुदीनुसार असावा

अर्ज शुल्क

----

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

मोहाच्या झाडांची जागा, 7/12 चा उतारा, झाडांची संख्या, झाड मालकाचे नांव व पत्ता, वाहतुकीची  जागा

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

----

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

----