आय

Back

22) नमुना "आय"

मद्यार्क निर्मितीकरिता आसवनी  बांधणे/उभारण्याकरिताची  अनुज्ञप्ती

नियम

महाराष्ट्र मद्यार्क आसवन व पेय मद्य निर्मिती  नियमावली  1966

अर्जदार

कोणीही व्यक्ती

अर्ज कोणाकडे करावा

 महाराष्ट्र शासन मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

नियमावलीतील नियम  3 मधील तरतुदीनुसार असावा

अर्ज शुल्क

रु. 500/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

नकाशा, आसवनाकरिता वापरण्यात येणा-या टाक्या व इतर साहित्य यांची तपशीलवार  माहिती,  प्रकल्प अहवाल

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

भारत सरकारकडून उद्योजक प्रमाणपत्र, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे व उद्योग विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

पुर्वचारित्र्याबद्दल पोलीस अहवाल