एफएल-1

Back

26) एफएल-1

विदेशी मद्याचा (पेय मद्य) साधारण व्यापार, आयात व वाहतूक करण्याकरिता तसेच आयात बंदिस्त वखारीतून मद्य साठा विक्रीकरिता बाहेर काढणे

 याकरिताची अनुज्ञप्ती

नियम

मुंबई विदेशी मद्य नियमावली  1953

अर्जदार

कोणीही व्यक्ती

अर्ज कोणाकडे करावा

जिल्हाधिकारी मार्फत संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

नमुना एफएल/ए-1 ए

अर्ज शुल्क

रु. 500/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

ऐपत पत्र व नकाशा

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

आयकर व विक्रीकर थकबाकी नसल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

पुर्वचारित्र्याबद्दल पोलीस अहवाल