संपर्क महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क
महाराष्ट्र शासन
भारत सरकार

एफएल/एक्स

Back

31) एफएल/एक्स-सी

विदेशी मद्य व देशी मद्य बाळगणे, पिणे, वापर करणे व वाहतुक करण्याबाबतचा परवाना

नियम

मुंबई विदेशी मद्य नियमावली  1953

अर्जदार

25वर्ष पुर्ण व त्यावरील वयाची कोणीही व्यक्ती

अर्ज कोणाकडे करावा

राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी  ( दुय्यम निरीक्षक पदापेक्षा खाली नसावा )

अर्जाचा नमुना

एफएल/ ए-6 बी

अर्ज शुल्क

----

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

वयाचा पुरावा

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

----

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

----