एफएल ४ II

Back

30) एफएल-4

विशेष कार्यक्रमाकरिता विदेशी मद्य व भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्याची  विक्री करण्याकरिताची  अनुज्ञप्ती

नियम

मुंबई विदेशी मद्य नियमावली  1953

अर्जदार

नोंदणीकृत क्लबचे  वा संस्थेचे  सचिव किंवा व्यवस्थापक

अर्ज कोणाकडे करावा

 जिल्हाधिकारी  मार्फत संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

नियमावलीतील नियम 48 अे मधील तरतुदीनुसार

अर्ज शुल्क

रु. 50/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

कार्यक्रमाची  निश्चित स्थान, विशेष कार्यक्रमाचे प्रयोजन/हेतू व त्याचा पुरावा

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

----

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

सदर कार्यक्रमाची  प्रस्तावीत जागा योग्य असल्याबाबतची  पडताळणी  आवश्यक