डीएस-7

Back

18) डीएस-7

साधारण विप्रकृत मद्यार्काची  किरकोळ विक्री करण्याकरिताची  अनुज्ञप्ती

नियम

मुंबई विप्रकृत मद्यार्क  नियमावली  1959

अर्जदार

कोणीही व्यक्ती

अर्ज कोणाकडे करावा

 जिल्हाधिकारी  मार्फत संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

नियमावलीतील नियम  26 मधील तरतुदीनुसार असावा

अर्ज शुल्क

रु. 10/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

नकाशा, 50 लि. पेक्षा जास्त प्रमाण असल्यास अग्नीशमन दलाचे प्रमाणपत्र

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

पुर्वचारित्र्याबद्दल  पोलीस  अहवाल

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

----