डीएस-6

Back

17) डीएस-6

साधारण विप्रकृत मद्यार्काच्या घाऊक विक्री करण्याकरिताची  अनुज्ञप्ती

नियम

मुंबई विप्रकृत मद्यार्क  नियमावली  1959

अर्जदार

कोणीही व्यक्ती

अर्ज कोणाकडे करावा

 जिल्हाधिकारी  मार्फत संबंधीत अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

नियमावलीतील नियम  4 मधील तरतुदीनुसार असावा

अर्ज शुल्क

रु. 10/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

नकाशा, अग्नीशमन दलाचे प्रमाणपत्र

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

पुर्वचारित्र्याबद्दल  पोलीस  अहवाल

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांची  पुर्वमान्यता  आवश्यक