डीएस-5

Back

16) डीएस-5

साधारण उद्योग व व्यवसायाकरिता विप्रकृत मद्यार्क बाळगणे व वापर करण्याकरिताची  अनुज्ञप्ती

नियम

मुंबई विप्रकृत मद्यार्क  नियमावली  1959

अर्जदार

कोणीही व्यक्ती

अर्ज कोणाकडे करावा

 संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

नियमावलीतील नियम  26 मधील तरतुदीनुसार असावा

अर्ज शुल्क

मद्यार्काचे प्रमाण दर साल 5000 लि. पेक्षा  जास्त असल्यास रु. 5/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

----

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

अग्नीशमन दलाचे प्रमाणपत्र, जिल्हा उद्योग कार्यालयाचे किंवा उद्योग आयुक्तांचे शिफारस पत्र

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

योग्य जागा व साठवणूकीची चोख व्यवस्था आवश्यक, औद्योगिक वापराकरिता प्रस्थापीत  क्षमता उद्योग विभागाकडून पडताळणे आवश्यक