डीएसपी 1

Back

19) डीएसपी-1

 विप्रकृत मद्यार्कयुक्त पदार्थांचे उत्पादन व विक्री करण्याकरिताची अनुज्ञप्ती

नियम

महाराष्ट्र  विप्रकृत मद्यार्कयुक्त पदार्थ  नियमावली  1963

अर्जदार

कोणीही व्यक्ती

अर्ज कोणाकडे करावा

 जिल्हाधिकारी मार्फत संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

नियमावलीतील नियम  3  मधील तरतुदीनुसार असावा

अर्ज शुल्क

रु. 10/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

साधारण विप्रकृत मद्यार्काचे दरमहा आवश्यक असलेले परिमाण, अग्नीशमन दलाचे प्रमाणपत्र, पदार्थाचे नांव

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

नकाशा, पुर्वचारित्र्याबद्दल पोलीस अहवाल, 50 लि. पेक्षा जास्त प्रमाण असल्यास अग्नीशमन दलाचे प्रमाणपत्र

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

उद्योग विभागातील सदस्यांच्या समिती कडून  परिमाण निश्चित करणे व सुत्रबंध मांडणीला मान्यता देणे आवश्यक