सीएल I

Back

36) सीएल-1

देशी मद्य उत्पादन करण्याकरिताची  अनुज्ञप्ती

नियम

महाराष्ट्र देशी मद्य नियमावली  1973

अर्जदार

नमुना "आय" व "आरएस-2” अनुज्ञप्तीधारक

अर्ज कोणाकडे करावा

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

नमुना  सी.एल.अे.

अर्ज शुल्क

रु. 500/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

नकाशा, निर्माणीसाठी आवश्यक टाक्या व इतर साहित्यांची तपशीलवार माहिती, उत्पादनाची प्रक्रिया

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व उद्योग विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

----