एम-1

Back

1) एम-1

मळी उत्पादकाने मळी बाळगणे व विक्री करिताची अनुज्ञप्ती

नियम

मुंबई मळी नियमावली 1955

अर्जदार

मळी उत्पादक

अर्ज कोणाकडे करावा

ज्या जिल्हयात मळी उत्पादन घटक आहे, त्या जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी मार्फत जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

नियमावलीतील नियम 3 मधील तरतुदीनुसार असावा

अर्ज शुल्क

रु. 10/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

मळी साठवणूक करण्याकरिताची व्यवस्था, विहित नकाशांसह ( फक्त स्टील टाक्या असणे आवश्यक )

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

साखर आयुक्त, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, आयकर व विक्रीकर विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांची पुर्वमान्यता आवश्यक